Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 เม.ย. 67

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี 2566 -มี.ค.2567

2 ต.ค. 66

รายงานสถานการณ์น้ำผิวดิน ไตรมาสที่ 4/2566

14 ต.ค. 65

บทความ การทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้นโดยใช้ EM ball

12 ก.ย. 66

การประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE Hydroriver-Ecolab กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนกลาง จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

25 ส.ค. 66

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ไตรมาส 3/2566

21 มี.ค. 66

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ไตรมาส 2/2566

8 ก.พ. 66

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

3 ก.พ. 66

รายงานประจำปี 2565

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
1 2 3 4 5 > >>