Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำนักงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
สคพ.3 เข้าร่วมพิธีและร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยมี พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค “ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้” ณ บริเวณสำนักงานหรือพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

สคพ.3 เข้าร่วมพิธีและร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยมี พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค “ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้” ณ บริเวณสำนักงานหรือพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีและร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยมี พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค “ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้” ณ บริเวณสำนักงานหรือพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting นำเสนอภาพการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

3 ก.ค. 67

กิจกรรมของสำนักงาน

ดูทั้งหมด
สคพ.3 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2567

สคพ.3 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 มอบหมายให้ นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิต ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง ขอเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก โดยมี นายสุรพล วงศสุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม

16 ก.ค. 67