Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา โดยกรอบโครงการที่ศึกษาทั้งสิ้น 1,676 โครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 970 โครงการ) ผ่านระบบประชุมทางวีดิทัศน์  (Video Conference)  ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่