Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากการประกอบกิจการโรงงานกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ

ลงพื้นที่ตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากการประกอบกิจการโรงงานกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3) ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  ตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากการประกอบกิจการโรงงานกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสังเกตการณ์จากทั้งหมด 9 บ่อ แต่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ จำนวน 6 บ่อ ได้แก่ บ่อ 1, 2, 3, 5, 8 และ 9 และเก็บน้ำไม่ได้จำนวน 3 บ่อ ได้แก่ บ่อ 4, 6 และ 7 รอบสถานที่กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม จากกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำใต้ดินที่เกิดจากการประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ แล้วจะแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นทิ่เกิดจากกองฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้ดำเนินการตรวจวัดระดับความสูง ความกว้าง และความยาว ของกองฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ EIA ต่อไป

แกลเลอรี่