Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และกองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และกองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญญิก  จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และกองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญญิก  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจหาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

แกลเลอรี่