Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนกรมควบคุมโรค

ร่วมประชุมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนกรมควบคุมโรค

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3) เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนกรมควบคุมโรค เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประกอบกิจการโรงงานกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำใต้ดินที่เกิดจากการประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะกับบริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้แทนจากบ.เอกอุทัย จก. เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผลสรุปจากการประชุม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะได้นำเสนอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

แกลเลอรี่