Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้แจ้งผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึง 1. การมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 2. สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพิษณุโลก 3. สถานการณ์คุณภาพอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถิติข้อมูล 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน) ในการนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
      - แนวทางการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพิษณุโลก
      - การทบทวนข้อมูลพื้นที่เสี่ยง และข้อมูลอัตรากำลัง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลฯ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
      - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก
      - การปรับแผนการปฏิบัติงานการจัดการเชื้อเพลิงจากป่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

แกลเลอรี่