Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564

ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก  ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก  ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video conference โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สนทช. ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน รวม 25 โครงการ (ใช้งบปกติ 2 โครงการ) 1,456.98 ล้านบาท สามารถดำเนินการตามแผนงาน 12 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ อยู่ระหว่างการเร่งรัด  2 โครงการ และเลื่อนการดำเนินงาน 6 โครงการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่มีแผนงานโครงการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการและประมาณการ ภายในเดือนธันวาคม 2564 และเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

แกลเลอรี่