Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะชุมชนเมืองที่ประสบความสำเร็จ ในการนี้ นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาพิษณุโลก) เทศบาลตําบลพลายชุมพล อบต.สมอแข และบริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการขยะต้นทางที่เป็นศูนย์ (set zero) ที่สามารถดำเนินการจัดการขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป โดยการคัดแยกขยะทั่วไปเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิง (RDF) การนำขยะอินทรีย์มาหมักเป็นปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ด เพื่อใช้ในกิจการของพื้นที่
         สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่
- วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
- อปท. มีการติดตาม กำกับ สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
- รายละเอียดในกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้แนวทางการจัดการที่สอดคล้องเหมาะสม
- การสร้างการมีส่วนร่วมของพหุภาคีที่เกี่ยวข้องที่มีแนวคิด / แนวทางเดียวกัน 
- ภาครัฐให้การสนับสนุนเกี่ยวกับจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ฯลฯ

แกลเลอรี่