Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานร่วมระหว่างกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมประชุมหารือการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานร่วมระหว่างกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานร่วมระหว่างกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในระดับวิกฤตและรุนแรง 10 แห่งแรก ที่กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กําหนดไว้เพื่อลงพื้นที่
- เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดําเนินการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
- การเสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม “การให้คําแนะนําในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่