Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564
นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เพื่อรับทราบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 ในการนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 - การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2 และ 3
 - เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - แนวทางการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2 และ 3 ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 และแผนเฉพาะกิจแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง ปี 2565
 - การประเมินพื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ)
 ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ยังได้นำเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดลำปาง ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟัง เพื่อการบูรณาการรูปแบบและทิศทางให้เกิดประสิทธิผลกับพื้นที่อย่างสูงสุด ต่อไป

แกลเลอรี่