Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ

ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ นำโดยนายสมชาย จริยเจริญ และลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลเมืองสิ่งแวดลล้อมยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลไทรย้อย จ.พิษณุโลก รับชมนวัตกรรม 3 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กับรางวัล โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school การอนุรักษ์พันธุ์พืช สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG และพื้นที่ต้นแบบชุมนุมพึ่งตนเองบ้านผารังหมี ผู้นำชุมนุมทำเกษตรปลอดภัย   แหล่งพันธุ์ข้าว ธนาคารขยะ  ทอผ้า  ทอเสื่อ จักรสาน  แปรรูปผลผลิตเกษตร กองทุนหมู่บ้าน

แกลเลอรี่