Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือ “การจัดทำโครงร่างวิจัยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ร่วมประชุมหารือ “การจัดทำโครงร่างวิจัยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือ “การจัดทำโครงร่างวิจัยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุมเด่นชัยซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือการจัดทำร่างโครงการวิจัยถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้จัดทำหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินการและเป้าหมายโครงการ ร่วมกันระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-3