Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดเสียโดยใช้ EM-ball ณ ชุมชนแสนสุข เทศบาลตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

จัดกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดเสียโดยใช้ EM-ball ณ ชุมชนแสนสุข เทศบาลตำบลบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (สสภ.3) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สสภ.3 ร่วมกับนายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางระกำ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดเสียโดยใช้ EM-ball ณ ชุมชนแสนสุข เทศบาลตำบลบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สสภ.3 เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลาเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ของ 2 พื้นที่  คือ พื้นที่โยน EM ball กับ พื้นที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อทราบ/ยืนยันประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของ EM ball และนำมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนและชุมชนในการนำ EM ball มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียต่อไป นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สสภ.3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลบางระกำ และได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (สสภ.3) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สสภ.3 ร่วมกับนายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางระกำ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดเสียโดยใช้ EM-ball ณ ชุมชนแสนสุข เทศบาลตำบลบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สสภ.3 เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลาเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ของ 2 พื้นที่  คือ พื้นที่โยน EM ball กับ พื้นที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อทราบยืนยันประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของ EM ball และนำมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนและชุมชนในการนำ EM ball มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียต่อไป นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สสภ.3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลบางระกำ และได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่