Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวตั้งอยู่ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวตั้งอยู่ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวิเชียรบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และผู้นำชุมชน โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวตั้งอยู่ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสรุปคือ เทศบาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวหยุดประกอบการและเข้ามาดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เนื่องจากขณะนี้ถือว่าประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบการโรงสีข้าว โดยกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (High Volume Air Sampler) เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบการโรงสีข้าว และจะแจ้งผลค่าตรวจวัดพร้อมคำแนะนำการปรับปรุงโรงสีข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ต่อไป

แกลเลอรี่