Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการรั่วไหลของน้ำเสียจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรออกสู่แหล่งน้ำภายนอก ของฟาร์มสุกร

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการรั่วไหลของน้ำเสียจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรออกสู่แหล่งน้ำภายนอก ของฟาร์มสุกร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการรั่วไหลของน้ำเสียจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรออกสู่แหล่งน้ำภายนอก ของฟาร์มสุกรอยู่คง 1 และ 2 ตั้งอยู่ ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก ขณะตรวจสอบพบว่าฟาร์มสุกรอยู่คง 1 และ 2 ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร จำนวน 3,300 ตัว มีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกันโดยมีบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาด 900 ลบ.ม. และบ่อผึ่งจำนวน 6 บ่อ แต่มีการใช้งานเพียง 4 บ่อ ไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จากการสอบถามผู้ประกอบการพบว่า ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.64 มีฝนตกชุกต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำมากอยู่แล้ว ประกอบกับวันที่ 7-9 พ.ย.64 มีฝนตกต่อเนื่อง 3 วัน จึงส่งผลให้เกิดการไหล่บ่าของน้ำทิ้งจากบ่อผึ่งบ่อสุดท้ายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จึงได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 82 โดยเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อผึ่งที่อาจมีความเสี่ยงหากมีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จำนวน 3 บ่อ 3 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานจะดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย และจะมีการเข้ามาดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการปรับปรุง และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 80 พบว่า ฟาร์มสุกรอยู่คง 1 และ 2 มีการจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 แต่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ต่อไป

แกลเลอรี่