Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) และเป็นการสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) และเป็นการสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบทางไกล  เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) และเป็นการสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดการสัมมนา การขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน โดยแบ่งเป็น การประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่
    1. ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการประหยัดพลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน
    2. ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการจัดการขยะ ของเสีย น้ำเสีย 
    3. ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการปลูกป่า/ต้นไม้ และการเกษตร

แกลเลอรี่