Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ด้านการใช้เครื่องมือสำหรับควบคุมคุณภาพข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ด้านการใช้เครื่องมือสำหรับควบคุมคุณภาพข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ด้านการใช้เครื่องมือสำหรับควบคุมคุณภาพข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย จัดโดยกองจัดการของเสียและสารอันตราย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการการจัดการของเสียแบบผสมผสานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (Intrgrated Waste Management for GHG Reduction) โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและฝึกใช้เครื่องมือ (โปรแกรม) สำหรับควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อการนำเข้าระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศไทย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงให้เป็นเครื่องมือ ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ. พิษณุโลก

แกลเลอรี่