Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชน เครือข่าย และติดตามกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านปลอดการเผา

ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชน เครือข่าย และติดตามกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านปลอดการเผา

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชน เครือข่าย และติดตามกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านปลอดการเผา ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ตำบลบ้านนา ตำบลย่านรี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ซ้ำซาก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชนต่อปัญหาหมอกควันและไฟป่า และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ลดการเผาในชุมชน และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเองต่อไป

แกลเลอรี่