Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565

ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565

วันที่ 24 พฤศจิากยน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3)ร่วมกับผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอบึงสามพัน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง  ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่าโรงงานน้ำตาลดังกล่าวมีกำลังการผลิต 28,000ตันอ้อยต่อวัน กำจัดฝุ่นละอองจากปล่องโดยวิธี Electrostatic Precipitator (ESP) และบำบัดน้ำเสียโดยระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) สำหรับฤดูการ 2564/2565 โรงงานกำหนดมาตรการดังนี้

1) ด้านราคารับซื้ออ้อยสดมีเป้าหมายรับซื้ออ้อยสดร้อยละ 90 จากเดิมปี 2564 รับซื้ออ้อยสดได้ร้อยละ 80 

2) การฉีดพ่นน้ำถนนหน้าโรงงานและบริเวณที่จอดรถขนอ้อยวันละ 2 ครั้ง

3) จะเร่งเก็บขน Filter  Cake (กากตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อย) ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหากลิ่นออกจากพื้นที่ เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละออง และกลิ่นจากกระบวนการผลิต 

4) ติดตั้งสปริงเกอร์ในบริเวณกองเก็บกากอ้อย  เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง

5)ทีมควบคุมเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้กองกากตะกอน ซึ่งคาดว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบมีแนวโน้มดีขึ้น 

ทั้งนี้ สำหรับปี 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดแผนการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ระบายออกจากปล่องเพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลก่อนและหลังปิดหีบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับกำหนดเปิดหีบคาดว่าประมาณวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 โดยอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการ  ซึ่งที่ประชุมได้แนะนำให้โรงงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับประชาชนโดยรอบในปีนี้และปีถัดไป อาทิ การร่วมกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละออง และกลิ่น เพิ่มเติมโดยให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนฤดูหีบอ้อย และมีการประชุมคณะทำงานไตรภาคี เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหีบอ้อย  เป็นต้น

แกลเลอรี่