Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก และส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รวมถึงสำรวจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก ยม น่าน และวังทอง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสายหลักและแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำตามประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งจัดทำเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นใช้เป็นข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่