Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรมควบคุม ครั้งที่ 3/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรมควบคุม ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สสภ.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรมควบคุม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิโอทางไกล (Video Conference)  เพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เสนอนวัตกรรม เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัด น้ำเสียโดยใช้ EM ball ในพื้นที่อำเภอบางระกำ   จังหวัดพิษณุโลก และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากนางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่