Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 ของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 ของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 ของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่าโรงงานน้ำตาลดังกล่าวมีกำลังการผลิต 18,000 ตันอ้อยต่อวัน เป้าหมายตัดอ้อยสดเข้าโรงงานไม่น้อยกว่า 90% กำจัดฝุ่นละอองจากปล่องโดยวิธี Electrostatic Precipitator (ESP) และบำบัดน้ำเสียโดยระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ   2 ครั้งต่อปี และคุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายทุกเดือน (ไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอก โดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) โดยผลการตรวจคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  และมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนในพื้นที่ 
    กรมโรงงาน จะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ในเขตชุมชนบริเวณโรงงาน  2  จุด คือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ และวัดห้วยไคร้ ทำการตรวจวัด 3  ระยะ คือ ก่อนหีบอ้อย ระหว่างหีบอ้อย และหลังหีบอ้อย และจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  (PM 2.5) จากปลายปล่องโรงงานไฟฟ้าน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

แกลเลอรี่