Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดตาก ปี 2564–2565

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดตาก ปี 2564–2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

           นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และ นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดตาก ปี 2564–2565 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม  และนายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นเลขานุการฯ
           ประเด็นสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ พิจารณากำหนดห้วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตากในห้วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2565 (61วัน) พิจารณา(ร่าง) แผนเผชิญเหตุฯ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ นโยบายการดำเนินงาน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เป็นมาตรการเชิงรุก “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเดิม) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Microsoft Teams

แกลเลอรี่