Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566

ร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 (การดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานปละสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) โดยมีปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 เป็นไปตามภารกิจ บูรณาการ และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

แกลเลอรี่