Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ประชุมคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกส่วน และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะทำงานฯ  ได้หารือแผนประชาสัมพันธ์ปี 2565 เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน การติดตาม ประสานงาน กำกับดูแลสื่อสารสังคมออนไลน์ สสภ.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป

แกลเลอรี่