Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการฝึกอบรมการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ร่วมการฝึกอบรมการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมการฝึกอบรมการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565  เพื่อชี้แจงกรอบตัวชี้วัดภายในกรมควบคุมมลพิษ ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จัดโดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยายในหัวข้อ มาตรการลด และคัดแยกขยะมลู ฝอยในหน่วยงานภาครัฐและการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวข้อ แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่