Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสานงาน “โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ประสานงาน “โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565

วันที่ 7-9 พ.ย. 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  และสุโขทัยลงพื้นที่ประสานงาน “โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อประสานงานการคัดเลือกพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ ชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่