Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสานขอใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการศึกษาการคัดแยกองค์ประกอบขยะ

ลงพื้นที่ประสานขอใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการศึกษาการคัดแยกองค์ประกอบขยะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ประสานขอใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการศึกษาการคัดแยกองค์ประกอบขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ระดับ  ได้แก่ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นตัวแทนในภาพรวมของจังหวัด และเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ณ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่