Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสานงาน “โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ประสานงาน “โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประสานงาน “โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประสานงานการคัดเลือกพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ แนวทางการประเมินโครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อยกระดับในพื้นที่เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่