Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ทน.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด และอบต.แม่ปะ ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาดประเภทอาคารโรงเรียนของเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า จำนวน 6 แห่ง, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ทน.แม่สอด จำนวน 1 แห่ง จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 16 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อไป

แกลเลอรี่