Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการน้ำเสียจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.3 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกประชารัฐ และการคัดเลือกแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ    ของปี 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอปพลิเคชัน Google Meet

แกลเลอรี่