Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ดำเนินการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ลงพื้นที่ดำเนินการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ดำเนินการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

แกลเลอรี่