Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัดและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัดและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัดและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ของสสภ.1-16 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด และเตรียมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามคำขอโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนายระพีศักดิ์  มาลัยสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายประดิษฐ์  บุญตันตราภิวัฒน์ ประธานอนุกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ร่วมให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

แกลเลอรี่