Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3โดยนางสาวนฤมล นาคมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติการเป็นผู้ประเมินคู่มือการประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดโครงการและเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดทำแผนชุมชนเพื่อยกระดับและส่งเสริมการเป็นชุมชนที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการแผนผังภูมินิเวศ

แกลเลอรี่