Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564-2565 และร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แกลเลอรี่