Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 
นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       1.เข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะคณะผู้บริหารเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน น้ำเน่าเสียในลำน้ำห้วยแม่สอด กรณี หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ และกรณีอื่นๆ
       2.เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากการเน่าเสียของน้ำในห้วยแม่ปะ ซึ่งห้วยแม่ปะอยู่บริเวณท้ายน้ำของห้วยแม่สอด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างอย่างยั่งยืน
       3.เข้าพบผู้จัดการสำนักจัดการน้ำเสีย สาขาแม่สอด เพื่อหารือการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และการจัดการน้ำเสียในการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดน้ำทิ้งตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ  ที่อยู่ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

แกลเลอรี่