Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเสวนาการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ร่วมประชุมเสวนาการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเสวนาการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เป็นประธานในการเสวนา ซึ่งได้มีการถอดบทเรียนการจัดการฝุ่น PM2.5 การศึกษาสัดส่วนของแหล่งกำเนิด PM2.5 เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางลดฝุ่นละอองในประเทศไทย รวมถึงนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละออง  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

แกลเลอรี่