Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย”

ร่วมการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย”

วันที่ 6 มกราคม 2565 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แกลเลอรี่