Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 6 มกราคม 2565 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดพิษณุโลก ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่สาธารณประโยชน์ แปลง "หนองยายขวัญ"ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม (วังน้ำคู้) อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 5253 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุ แบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2543 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แกลเลอรี่