Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการติดตามนิเทศโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย

ดำเนินการติดตามนิเทศโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 5-6 มกราคม 2565

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามนิเทศโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 
 1. พื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 2. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
 3. พื้นที่งานสวนป่าบ้านด่านลานหอย องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตตาก (ออป)
 โดยมี นายกิติพัทธ์ แสงแก้ว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม กล่าวต้อนรับคณะผู้ติดตามนิเทศโครงการฯ ในครั้งนี้ อีกทั้งคณะผู้ติดตามนิเทศโครงการฯ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พร้อมทั้งสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่