Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เพื่อรับฟังภารกิจสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ในหัวข้อ “การบูรณาการด้านการควบคุมมลพิษเชิงรุก”

เข้าร่วมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เพื่อรับฟังภารกิจสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ในหัวข้อ “การบูรณาการด้านการควบคุมมลพิษเชิงรุก”

วันที่ 7 มกราคม 2565 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เพื่อรับฟังภารกิจสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการคุณภาพน้ำ การตรวจบังคับใช้กฎหมาย สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  กลไกคณะกรรมการระดับชาติขับเคลื่อนการจัดการมลพิษ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “การบูรณาการด้านการควบคุมมลพิษเชิงรุก” โดยนายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แกลเลอรี่