Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มกราคม 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่