Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าพบ ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เข้าพบ ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 11 มกราคม 2565

นางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สสภ.3 และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าพบ ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ในการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานระบบกำจัดขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แกลเลอรี่