Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพของวัดคูหาสวรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพของวัดคูหาสวรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 12 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพของวัดคูหาสวรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยดำเนินการตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่า เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพของวัดคูหาสวรรค์ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานความทึบแสง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2546 ซึ่งสำนักงานฯ จะได้แจ้งผลการตรวจวัดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทราบ  ต่อไป

แกลเลอรี่