Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบDigital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ”

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบDigital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ”

วันที่ 13 มกราคม 2565

นางอิสรีย์ วงษ์ทองดีจรัส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบDigital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ” ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิกให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ ในการขอรับและขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญและเงินในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง

แกลเลอรี่