Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565

ร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565
นางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีประเด็นหารือร่วมกัน ดังนี้
   1. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ปี 2565
     - แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (ชิงเผาตามหลักวิชาการ)
     - การลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ด้วยระบบบริหารการเผาในที่โล่ง      (Burn Check) และการรายงานผลการดำเนินงาน
     - การดำเนินงาน “ชิงเก็บ ลดเผา” ปี 2565 ตามเป้าหมาย 3,000 ตัน
     - การกำหนดช่วงห้ามเผาของแต่ละจังหวัด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
   2. แนวทางการรายงาน แจ้งเตือน และพยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนทราบรับรู้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่
   3. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และผลการดำเนินงานตามแผนงานของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

แกลเลอรี่