Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสานงานชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ประสานงานชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

วันที่ 17 -18 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประสานงานชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ เพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และประสานงานการกำหนดแนวทางการวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับ นางสาววรากร น้อยพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการท่องเที่ยวบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่