Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเก็บตัวอย่างน้ำเข้า-ออก จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 2 แห่ง

ดำเนินการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเก็บตัวอย่างน้ำเข้า-ออก จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 17,19 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลเมืองตาก ดำเนินการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเก็บตัวอย่างน้ำเข้า-ออก จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 2 แห่ง 2 ระบบ ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและได้ให้ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะทางวิชาการให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และข้อมูลผลการสำรวจที่ได้จากการดำเนินงานนี้จะนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

แกลเลอรี่