Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำห้วยแม่สอด จากกรณีข้อร้องเรียนในปี 2564

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำห้วยแม่สอด จากกรณีข้อร้องเรียนในปี 2564

วันที่ 18 มกราคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำห้วยแม่สอด จากกรณีข้อร้องเรียนในปี 2564 ที่ประชาชนในหมู่ 5 ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำในห้วยแม่สอดเน่าเสีย และส่งผลต่อน้ำประปาที่ใช้น้ำในห้วยแม่สอดมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชน ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการติดตามหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอดและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำห้วยแม่สอดในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในลำห้วยแม่สอด จำนวน 6 จุด และน้ำประปา จำนวน 1 จุด เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจะใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ประมาณ 10 วัน แล้วจะแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ สาเหตุ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ  ต่อไป

แกลเลอรี่